1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานผลปฎิบัติงานเดือนพฤษภาคม เขตพื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา) ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำโครงการเดือนพฤษภาคม ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลศักยภาพตำบลของบ้านหนองปรือ หมู่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเป็นอย่างดี บ้านหนองปรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกคือ ข้ามหอมมะลิ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ไปด้วย เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่  บางครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายค้าขายตามตลาดท้องถิ่นไกล้บ้าน อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนก็มีเหลือเพียงหนึ่งครัวเรือนที่ทอผ้าไหมอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าผ้าไหมไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ และชาวบ้านบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนค่อนข้างมากนื่องจากปัญหาที่ต้องการพัฒนาชุมชนบ้านหนองปรือ จากปัญหาข้างต้น ดิฉันผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นถึงปัญหา จึงเกิดการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยกำหนด

แผนปฏิบัติงาน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  สร้างกลุ่มทอไหมของหมู่บ้านและจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม                                                              กิจกรรมที่ 2  ออกแบบลวดลายที่ทันสมัย และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้มีความโดดเด่น                                          กิจกรรมที่ 3  หาตลาดเพื่อรองรับสินค้าของชุมชน ทั้งแบบวางจำหน่ายและจำหน่ายออนไลน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

– ลดการว่างงาน และเพิ่มอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                                                                              – รักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย มีความโดดเด่นน่าสนใจ                                                        – สินค้ามีตลาดรองรับ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การออกแบบและลวดลายตอบโจทย์ผู้บริโภค                                                                        – สมาชิกในชุมชนสามารถทำงานที่บ้านได้ ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำงานนอกพื้นที่ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู