1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บ้านสวายจีกหมู่ 2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

   

         ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนพฤภาคม ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำโครงการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจฐานข้อมูลศักยภาพตำบลสวายจีก ดิฉันได้รับมอบหมายให้สำรวจบ้านสวายจีก หมู่ 2 เพื่อสำรวจปัญหาและกิจกรรมในการการพัฒนาพื้นที่ จากการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 พบว่า หมู่ 2 บ้านสวายจีก มีจำนวนครัวเรือน 217 ครัวเรือน ชาย 303 คน หญิง 357 คน รวม 660 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ข้าวที่นิยมปลูกและขึ้นชื่อคือข้าวหอมมะลิ ส่วนหนึ่งมีการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ สุกร ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายค้าขาย และชาวบ้านบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนค่อนข้างมาก

ปัญหาในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

เป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก จึงต้องมีอาชีพที่สร้างรายได้ที่เพียงพอ ชาวบ้านบางส่วนไม่มีอาชีพ จึงต้องออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน ผู้ที่อาศํยอยู่ภายในชุมชนเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก มีการทำการเกษตรจำนวนมาก แต่ขาดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายในชุมชนมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อและรีสอทร์

 

 

จึงเกิดการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

กิจกรรมที่ 1  การให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิให้มีประลิทธิภาพ และการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดกิจกรรมที่ 2  การรวมกลุ่มพํฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สร้างแบรนสินค้า และจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของสินค้า   กิจกรรมที่ 3  การหาตลาดลองรับสินค้าของชุมชน ทั้งตลาดขายปลีก ขายส่งหรือตลาดออนไลน์ เพื่อกระจายสินค้า

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ชุมชนได้ความรู้ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นสินค้าเกิดการพัฒนาต่อยอดสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าสมาชิกภายในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงสมาชิกมีรายได้ที่เพียงพอ ไม่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนสมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข็งละความสามัคคีการประกอบอาชีพภายในชุมชนทำให้ผู้สูงอายุมีคนดูแล

อื่นๆ

เมนู