1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

                สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนฤมล เกรัมย์  (นักศึกษา) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ  และการสำรวจสถานการณ์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด -19 โดยบ้านหนองปรือ ม.3 สถานการณ์โควิด-19 ภายในหมู่บ้านนี้ ไม่มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ทางอนามัยได้แจกจ่ายอุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 เช่น สเปร์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 อาการของโรคโวิด-19 โดยมีนางสาวนัฏฐาณิชา หมื่นหาวงษ์ (หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ตัวแทน อสม. ของแต่ละหมูุ่บ้าน และแจกอุปกรณ์ป้องการเชื้อโรคให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านภายในชุมชนตนเอง

 

อื่นๆ

เมนู