1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเพิ่มมูลค่าผ้าใหม

     

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนฤมล เกรัมย์ (นักศึกษา) ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เดือนกรกฎาคมคณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ดำเนินการปฏิบัติงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ.ศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการคือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมูู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำกระเป๋าและเครื่องแต่งการหรือเครื่องนุ่งห่ม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าใหมของชุมชนตำบลสวายจีก โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋าและเครื่องแต่งกายหรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งทางกลุ่มของชุมชนตำบลสวายจีก ได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา มีสีสันลวดลายที่เป็นกเอกลักษณ์ ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเครื่องแต่งกายหรือเครื่องนุ่งห่มจากผ้าผ้าใหมของกลุ่มชุมชนตำบลสวายจีก เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีดังนี้
1. จักรเย็บผ้า
2. จักรโพ้ง
3. กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก
4. ผ้าเคมีแข็ง ผ้ากาว
5. กระดาษสร้างแบบ
6. เตารีด

อื่นๆ

เมนู