MS04ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอาจารย์ประจำโครงการจะนัดประชุมออนไลน์ทุกครั้ง แต่เนื่องจากเดือนนี้ดิฉันลาจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานตำบลสวายจีก ประจำเดือนตุลาคม อาจารย์ประจำโครงการได้นัดลงพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 จุดประสงค์เพื่อ พัฒนาปละปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่

การปรับแต่งภูมิทัศน์ทำความสะอาดปัดกวาด  ทาสี  โดยคณะทำงานร่วมด้วยช่วยกันทำให้ห้องประชุมสะอาด มีระเบียบและเป็นสัดส่วนมากขึ้น  ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการทาสีจากชุมชน

วีดีโอประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม

วีดีโอประจำตำบล เดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู