โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)ชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตรMSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม .. 2564 คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมการดำเนินงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1. แนะนำและต้อนรับสมาชิกใหม่ ในหลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 ได้แก่

  • นักศึกษาจำนวน 1 คน
  • บัณฑิตจบใหม่จำนวน 3 คน
  • ประชาชนจำนวน 1 คน

2. ชี้แจงการลงเวลางานและการลางานสำหรับสมาชิกใหม่

3. ชี้แจงและวางแผนการจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม .. 2564

          – กิจกรรม การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา ปรับปรุงห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน (ปรับแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีห้องประชุม)

          – กิจกรรม การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การทอผ้าให้ทันสมัย สามารถทอผ้าได้รวดเร็วขึ้น

ในวันที่ 7 ตุลาคม .. 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน ศาลาประชาคม บ้านใหม่ หมู่ 4 ซึ่งเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของหลักสูตร MS04 มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีห้องประชุมร่วมกันอย่างสามัคคี

ภาพกิจกรรม

(ภาพกิจกรรม : การปรับแต่งภูมิทัศน์  ศาลาประชาคม บ้านใหม่ หมู่ 4 ซึ่งเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของหลักสูตร MS04)

(ที่มา: ศาลาประชาคมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังนี้

          จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายชุมพล เกรัมย์ (ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองขามหมู่ 7)  ให้ข้อมูลว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ผ้าทอพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

          ผ้าทอพื้นบ้าน บ้านหนองขามหมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลป้าประจวบ นางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม.และเป็นผู้ทอผ้า) ให้ข้อมูลว่า เดิมการทอผ้านั้นจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณรุ่นบรรพบุรุษ ที่สอนกันมารุ่นต่อรุ่น  โดยป้าเองได้เรียนรู้วิธีการทอผ้ามาจากแม่ (คุณยายเสวย อาญาเมือง) เนื่องจากสมัยก่อน หากว่างเว้นจากการทำนาแต่ละบ้านก็จะทอผ้าเก็บไว้ และแบ่งจำหน่ายบ้างเป็นบางส่วนเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมยามว่างของแม่บ้านบางครัวเรือนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สอนกันมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันกาลเวลาเปลี่ยนทำให้การสืบทอดการทอผ้านั้นลดลงไปจากเดิม แต่ปัจจุบันในชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ของเรานี้ยังมีผู้ทอผ้าอยู่ประมาณ 4 ครัวเรือน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ป้าประจวบ นางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม.) บ้านเลขที่ 51 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ : 086-5817702

ประเภทผ้าทอ :

ผ้าไหมหางกระรอก จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าไหมมัดหมี่ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าสโร่ง จำหน่ายราคา :  ผืนละ 1,500 – 2,000 บาท

ผ้าฝ้าย จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 2,000 บาท

ผ้าซิ่นตีนแดง จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 800 บาท

ภาพที่ 1 แสดงถึงผ้าทอของป้าประจวบ นางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม.)

(ที่มา : บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

2. นางเสวย อาจทวีกุล บ้านเลขที่ 6/1 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ : 086-5817702 (ป้าประจวบ)

ประเภทผ้าทอ :

ผ้าไหมหางกระรอก จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าไหมมัดหมี่ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าสโร่ง จำหน่ายราคา :  ผืนละ 1,500 – 2,000 บาท

ผ้าฝ้าย จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 2,000 บาท

ผ้าซิ่นตีนแดง จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 800 บาท

ภาพที่ 2 แสดงถึงผ้าทอของนางเสวย อาจทวีกุล

(ที่มา : บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

3. นางละออง อาญาเมือง บ้านเลขที่ 114 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ : 088-0836599

ประเภทผ้าทอ :

ผ้าไหม จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 1,500 – 2,000 บาท

ผ้าฝ้าย จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 2,000 บาท

ผ้าสไบ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 150 – 300 บาท

ภาพที่ 3 แสดงถึงผ้าทอของนางละออง อาญาเมือง และเสมอ แก้วศรี

(ที่มา : บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

4. นางเสมอ แก้วศรี บ้านเลขที่ 150 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ : 066-0612126

ประเภทผ้าทอ :

ผ้าไหม จำหน่ายราคา :  ผืนละ 2,000 – 2,500 บาท

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 1,500 – 2,000 บาท

ผ้าฝ้าย จำหน่ายราคา :  ผืนละ 600 – 2,000 บาท

ผ้าสไบ จำหน่ายราคา :  ผืนละ 150 – 300 บาท

ภาพที่ 4 แสดงถึงผ้าทอของนางละออง อาญาเมือง และเสมอ แก้วศรี

(ที่มา : บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

ลักษณะเด่น

          ลักษณะเด่นของผ้าทอพื้นบ้าน บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ มีลวดลายที่โดดเด่น สวยงาม และหลากหลาย รวมถึงมีความประณีตในการทอ โดยบางผืนใช้ระยะเวลาในการทอค่อนข้างนาน

ภาพกิจกรรม

การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     

ภาพที่ 5 แสดงถึงการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

(ที่มา : บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

นายชุมพล เกรัมย์ (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านหนองขามหมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 088-0481369

ป้าประจวบ นางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม.) บ้านเลขที่ 51 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 086-5817702

นางเสวย อาจทวีกุล บ้านเลขที่ 6/1 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์086-5817702 (ป้าประจวบ ผู้ประสานงานแทน)

นางละออง อาญาเมือง บ้านเลขที่ 114 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์088-0836599

นางเสมอ แก้วศรี บ้านเลขที่ 150 บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์ 066-0612126

องค์ความรู้ที่ได้

     ได้เรียนรู้เรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้าน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     ได้เรียนรู้เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองขามหมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิดีโอการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู