ผมนายพีรวิชญ์ ขันหมั่น ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

          โดยการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคมนั้น ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจากชาวบ้านในกรณีต่างๆ ช่วยงานปลัดในการไกล่เกลี่ยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับเอกสาร ออกเลขส่งเอกสาร ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดินเอกสารไปฝ่ายต่างๆ ช่วยจัดเตรียมงานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม ช่วยจัดเตรียมงานเกษียณอายุราชการ รวมไปถึงช่วยจัดเตรียมงานในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพการช่วยงานปลัดในการไกล่เกลี่ยปัญหากรณีต่างๆ

ภาพช่วยงานและเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ

ภาพช่วยจัดเตรียมงานในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

อื่นๆ

เมนู