โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน                                              ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร  MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติระหว่างวันที่ 10-30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  

วันที่19 เดือนธันวาคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ ได้มีการจัดอบรมกิจกรรมการทำตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชี และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุนชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ได้มีการมอบเสื้อผ้าไหมที่เป็นผลผลิตจากโครงการมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลสวายจีก

 

การปิดโครงการและสิ้นวาระในการทำงานของสมาธิกU2T

โดยมี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์  รองอธิการบดี และ รศ.ดร.ปรีชา มโนรัมย์ คณบดีคณะการจัดการ ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาและปิดโครงการU2T  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุนชนของชุนชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการโดย รศ.ดร.สายใจ ทันการ

อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • Search Engine Marketing คือ การตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น
  1. SEO (การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google)
  2. PPC (การซื้อ Ads บน Google)
 • Email Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการตลาดออนไลน์ที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว
 • Social Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tiktok, ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น

  บรรยายโดย อาจารย์คฑาวุฒิ จันบัวลา

แนะนำแนวทางการทำสตอรี่ของสินค้า 

 1. พูดตามความเป็นจริง
 2. ใส่ความเป็นตัวตนแบรนด์ลงไป 
 3. สร้างตัวละครที่จะหยั่งรากลึกเข้าถึงจิตใจของผู้ชม
 4. ใช้โครงสร้างของนิยายในการเล่าเรื่อง
 5. อย่าหยุดเพียงแค่สตอรี่นี้

บรรยายโดย อาจารย์วิทวัส สหวงษ์

อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว

องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีต่อความจำเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม  สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

สรุปได้ว่าเมื่อผู้ทำบัญชีครัวเรือนทำการบันทึกบัญชีจำทราบยอดคงเหลือของเงินที่เป็นปัจจุบันและสามารถงวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของตน เป็นผลให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ และยังควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หาหนทางเพิ่มรายได้ และออมเงินให้มากขึ้น จะทำให้หนีสิ้นนั้นลดลง

บรรยายโดย อาจารย์สายฝน อุไร  

อื่นๆ

เมนู