โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04 กิจกรรมอบรมการสร้างตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม .. 2564  (ระหว่างวันที่ 10 – 30 ธันวาคม .. 2564)

วันที่ 19 ธันวาคม .. 2564 ได้มีการลงพื้นที่พร้อมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ คณะผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มทอผ้าในโครงการ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมรวมถึงการปิดหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โดยมีลำดับการจัดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมอบรมการทำการตลาดออนไลน์ และการทำบัญชีนำโดย อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. สายใจ ทันการ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์วิทวัส สหวงษ์

กิจกรรมในช่วงเช้า เวลา 09:00 . กิจกรรมอบรมในหัวข้อการตลาดออนไลน์โดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา

          – บรรยายความรู้เบื้องต้นการสร้างตลาดออนไลน์

          – ความรู้เบื้องต้นของการตลาด

          – การตลาดแบบดั้งเดิม

          – การตลาดออนไลน์

          – ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

          ข้อดี / ข้อเสีย การขายออนไลน์

          – สิ่งที่ควรมีก่อนการเริ่มขายของออนไลน์

          – เทคนิคการลงรูปโฆษณาในเฟสบุ๊ก

          – แนวทางการทำการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ ตำบลสวายจีก    

     เวลา 11:00 . กิจกรรมอบรมการสร้างคุณค่า/สร้างสตอรี่ให้กับสินค้าโดย อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ บรรยายการสร้างสตอรี่ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของผ้าพื้นบ้านตำบลสวายจีกและจุดแข็งของผ้าพื้นบ้านสวายจีก

     เวลา 13:00 กิจกรรมอบรมการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน” โดย อาจารย์สายฝน อุไร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายหัวข้อ บัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง

          – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน

          – องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง

          – ความเกี่ยวข้องระหว่างบัญชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง

          – วัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือน

          – ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน

          – การบันทึกบัญชีครัวเรือน

          – ความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน

          – ความหมายของ รายรับ รายจ่าย หนี้สิน และยอดเงินคงเหลือ

          – การทำตัวอย่างการจัดทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายร่วมกัน

     เวลา 15:00 . กิจกรรม มอบเสื้อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้าน 19 หมู่บ้านในตำบลสวายจีกอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และสรุปการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งปิดโครงการ MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน

วีดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู