การปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม

พื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

              กระผม นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ และทีมงานที่ปฏบัติหน้าที่ในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ จัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนหมูที่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีทีมงานของโครงการในตำบลสวายจีกบางส่วนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ได้เข้าไปในพื้นที่หมู่ที่ 9 ที่มีผู้กักตัวเป็นจำนวนมาก ได้ทำการแพ็คสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ทั้งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น และส่งมอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสวายจีก ส่งมอบให้ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

 

ด้านการดำเนินงานตามนโยบายของโครงการ มีความคืบหน้า ชาวบ้านในชุมชนสามารถตัดเย็บเสื้อจากผ้าไหมได้ด้วยตนเอง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ การดำเนินการต่อไปคือ การอบรมมัคคุเทศน์น้อย เพื่อนำเที่ยวในชุมชน เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้การทำผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ในตำบลสวายจีก 

อื่นๆ

เมนู