1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม สำรวจบริบทชุมชนและมอบถุงยังชีพให้แก่บ้านหนองปรือน้อย หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม สำรวจบริบทชุมชนและมอบถุงยังชีพให้แก่บ้านหนองปรือน้อย หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมการดำเนินงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์

เวื่อวันที่ 14 สิงหาคม หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานได้เข้าประชุมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับ การลงเวลาปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม การทบทวนบริบทชุมชนให้เป็นปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการร่วมกันลงพื้นที่ ในนามของ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาตำบลสวายจีก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ เพื่อมอบเงินสมทบกับ ผู้ใหญ่แม้น อาญาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 และชาวบ้านบ้านใหม่ หมู่ 4 นำไปซื้อของบริโภคเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ในบ้านหนองปรือน้อยหมู่ 9 ที่ต้องปิดหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการป้องกันโควิด 19

บริบททั่วไปบ้านหนองปรือ หมู่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเป็นอย่างดี บ้านหนองปรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกคือ ข้ามหอมมะลิ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ไปด้วย เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่  บางครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายค้าขายตามตลาดท้องถิ่นไกล้บ้าน อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนก็มีเหลือเพียงหนึ่งครัวเรือนที่ทอผ้าไหมอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าผ้าไหมไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ และชาวบ้านบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนค่อนข้างมากนื่องจากปัญหาที่ต้องการพัฒนาชุมชนบ้านหนองปรือ

อื่นๆ

เมนู