ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นเดือนที่ 8

         การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานประจำอยู่ที่สำนักงาน ทำงานเอกสาร ลงรับเอกสารที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ส่งหนังสือเข้าห้องนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นายอำเภอรับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานั้นๆ  ออกเลขนำส่งหนังสือ พร้อมแสกนเอกสารส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

       ลงข้อมูลร้องเรียนของประชาชนลงระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆลงไปตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน รวมทั้งยุติข้อร้องเรียนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 

              

      อีกทั้งเดือนนี้ได้มีการกลับมาระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างหนัก มีการปิดหมู่บ้านปรือน้อย ตำบลสวายจีกที่ดิฉันได้สังกัดอยู่ ทางอำเภอได้เข้าไปช่วยทำงานอย่างหนัก ส่งเจ้าหน้าที่และปลัดอำเภอไปประจำอยู่ที่หมู่บ้านที่ได้ถูกสั่งปิด เผื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และได้ไปช่วยทำโรงบาลสนามที่ ไอคิว ตำบลกระสัง ทั้งประกอบเตียง จัดสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วย เป็นจำนวน 2500 เตียง รวมทั้งไปจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกในงาน อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานยังอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างมากมาย ทำให้ได้เห็นถึงพลังของการทำงานเป็นทีม ทำให้ภาระกิจงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู