ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นเดือนที่ 9

    

 การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ยุติข้อร้องเรียน มอบหมายการปฏิบัติอำนาจหน้าที่ให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการต่อไป ช่วยปลัดในการไกล่เกลี่ย บันทึกข้อมูลการไกล่เกลี่ย งานของฝ่ายสำนักงาน อาทิ ลงรับเอกสาร ออกเลขส่งเอกสาร ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำซองส่งผู้ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ งานประชุมหัวหน้าส่วน งานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และรวมงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

     

อีกทั้งมีส่วนร่วมในงานประเมินการทำงานของอำเภอประจำปี ซึ่งงานนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดลงมาประเมินการปฏิบัติของทุกฝ่ายของอำเภอ ทั้งสำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ห้องเสมียนตรา ประชุมรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าของทุกฝ่าย มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู