1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

กระผม นายคฑาวุธ บุตรสุด MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมีการมอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีก สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD  ประจำตำบล และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสวายจีก ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดตามการแปรรูปผ้าพื้นบ้านและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้าน

การติดตามประเมินผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากสมาชิกในชุมชนถึงกระบวนการผลิตและการออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการกับการใช้งานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งสาธิตการสวมใส่

คุณปราถนา อาญาเมือง (พี่แต๊ป) เจ้าของผลผลิตที่เป็นสมาชิกในชุมชน คุณปรารถนาให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์เสื้อที่ออกแบบนั้นเป็นเสื้อคอปก ผ่าข้าง แขนสั้น มีลักษณะที่เหมาะกับสภาพอากาศ สามารถสวมใส่ในกิจวัตประจำวันได้ จุดเด่นคือมีสีสันสดใส สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส

                                       

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

ชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลต่อไปนี้

 1. เก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 2. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 3. ที่พัก/โรงแรม
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 6. เกษตรกรในท้องถิ่น
 7. พืชในท้องถิ่น
 8. สัตว์ในท้องถิ่น
 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

                            

อื่นๆ

เมนู