“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

ชื่อบทความ  MS04 การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมในชุมชนบ้านปรือพัฒนา ตำบลสวายจีก

เขียนโดย นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

          สวัสดีครับ กระผมนายคฑาวุธ บุตรสุด ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน หลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่รากแก้วให้ประเทศ)

เนื่องด้วยจากสถานณ์โควิด-19 ระบาดและเพิ่มขึ้นทุกวัน การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน เป็นไปได้อย่างลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ การพบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และแม้แต่การพบปะกับผู้ปฏิบัติงาาน สามารถทำได้แค่ช่องทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตำบลสวายจีก และถึงแม้ว่าการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นไปด้วยความยากมากขึ้น กระผมก็จะตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ กระผมและผู้ปฏิบัติงานได้รับการประสานงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เข้าร่ามการประชุมการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมและประชุมชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่องดังต่อไปนี้

1.ชี้แจงเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน คือประชาชน บัญฑิตและนักศึกษา

2.ทบทวนบริบทชุมชนให้เป็นปัจจุบัน

3.ชี้แจงเรื่องความละเอียดรอบคอบของการปฏิบัติงาน

4.แนะนำคู่มือการปฏิบัติงานและการส่งใบรายงานประจำเดือน

5.การถูกหักเงินเดือน

6.การร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กระผมและผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดชุมชน โดยการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19  ในตำบลสวายจีกที่กระผมได้สังกัดอยู่

ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติ กระผมขอนำเสนอผ่านวีดีโอ สามารถรับชมวีดีโอที่แนบได้เลยครับ ขอบคุณครับ

:วีดีโอปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

 

                                      

ทั้งนี้ในส่วนการสำรวจเกี่ยวกับการทอผ้าในชุมชนบ้านปรือพัฒนานั้น เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในชุมชนเลยไม่ได้ประกอบอาชีพทอผ้า จะมีแค่ในบางชุมชนที่ยังประกอบอาชีพนี้ ปัจจุบันชุมชนบ้านปรือพัฒนาประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวเป็นหลักเพื่อการดำรงชีพและจัดจำหน่าย เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู