“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

ชื่อบทความ  การติดตามประเมินผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

เขียนโดย นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

สวัสดีครับ กระผมนายคฑาวุธ บุตรสุด ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน หลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่รากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กระผมรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามประเมินผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากสมาชิกในชุมชนถึงกระบวนการผลิตและการออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการกับการใช้งานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งสาธิตการสวมใส่

ทั้งนี้กระผมได้สัมภาษณ์ คุณปราถนา อาญาเมือง (พี่แต๊ป) เจ้าของผลผลิตที่เป็นสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับหัวข้อ แบบประเมินผลโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คุณปรารถนาให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์เสื้อที่ออกแบบนั้นเป็นเสื้อคอปก ผ่าข้าง แขนสั้น มีลักษณะที่เหมาะกับสภาพอากาศ สามารถสวมใส่ในกิจวัตประจำวันได้ จุดเด่นคือมีสีสันสดใส แต่จะพบปัญหาก้คือ ใช้เวลาในการทอผ้านานเพราะเป็นการทอมือ รวมทั้งบุคลาการยังขาดความรู้ความชำนาญในการสร้างแบบและตัดเย็บและยังขาดในเรื่องแหล่งเงินทุน

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู