โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์-U2T)

หลักสูตร-MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

ดิฉันได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

ในวันที่ 19 ธันวาคม มีการนัดหมายจากผู้ดูแลโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ หมู่ 4 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา เพื่อเป็นช่อทางส่งเสริมการขายและเปิดตลาดการขายซึ่งเป็นช่องทางที่นิยมในปัจจุบันและเหมาะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในช่วงนี้ เพื่อลดการพบปะแต่ยังสามารถขายสินค้าได้

อบรมการตลาดออนไลน์

ทำให้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนต้องดำรงชีวิตด้วยปัจจัย 4 แต่ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการความสะดวกสบายจนเกิดเป็นธุรกิจแขนงใหม่ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ เดิมเป็นการเลือกซื้อสินค้าแบบดั้งเดิมที่เป็นการเดินทางไปซื้อด้วยตัวเอง แต่บวกกับสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนต้องการลดการพบปะ และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้แทบทุกอย่างและทุกเวลาตามที่ต้องการ จึงทำให้ตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันทั้งตลาดแบบดั้งเดิม และตลาดออนไลน์ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

การตลาดแบบดั้งเดิม

ข้อดี – ได้เห็นสินค้า สามารถเลือกซื้อจับต้องได้ ข้อเสีย – ขายได้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น

การตลาดออนไลน์

ข้อดี – 1.ต้นทุนการขายตามลดต้นทุนการเดินทาง 2.ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่แค่เชื่อมอินเทอร์เน็ต 3.ทำงานคนเดียวได้ไม่ต้องมีลูกจ้าง 4.ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่เสียเวลาเดินทาง 5.เปิดร้านค้าขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย – 1.การแข่งขันสูงโดนตัดราคาง่าย 2.ผู้ขายและผู้ซื้อต้องมีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต 3.ความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์น้อยเมื่อเทียบกับการขายโดยตรง 4.ไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้เพราะอาจทำให้ขายยากมากขึ้น

และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ มาอบรมให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าโดยการมีสตอรี่ การเล่าเรื่อง ความเป็นมาของสินค้าเพื่อเพื่อคุณค่าทางจิตใจและมูลค่า

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน โดย อาจารย์สายฝน อุไร มาเป็นผู้ให้ความรู้หลักการในการทำและประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่าย เพื่อลดรายจ่ายและมีเงินออม

อื่นๆ

เมนู