1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04-ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวปรับภูมิทัศน์ชุมมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04-ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวปรับภูมิทัศน์ชุมมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์-U2T)

หลักสูตร-MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

          ดิฉันได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  และในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

ในวันที่ 4 ได้ลงพื้นที่ที่บ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว และได้ข้อมูลจาก นางประท่วง อาจทวีกุล (ผู้นำชุมชนบ้านถาวร หมู่ 8) ซึ่งได้ข้อมูลว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านถาวรหมู่ 8 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คือการทอผ้าไหม

ประวัติความเป็นมา

การทอผ้าไหมที่ได้สอบถามข้อมูลการทอผ้าไหมจากนางสุมิตรา  กระสุนรัมย์ ได้ข้อมูลว่าการทอผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีการทอผ้าไหมไว้ใช้เอง ซึ่งวัฒนธรรมหรือพิธีกรมมต่างๆทางความเชื่อในชุมชนมักจะมีการนำผ้าไหมมาใช้ประกอบ เช่นงานบุญงานแต่ง เนื่องด้วยมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และเป็นการใช้เวลาว่างเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังมีการสืบสานทำต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีบางคนที่มาเรียนรู้การทอผ้าไหมจากความสนใจ ความชอบ จนในปัจจุบันในชุมชนบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ที่ทอผ้าไหม ดังต่อไปนี้

1.นางทอง  อาจทวีกุล / บ้านเลขที่ 29 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 083-7485096

2.นางสุมิตรา  กระสุนรัมย์ / บ้านเลขที่ 134 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 085-6580976

3.นางลำดวน  สอนรัมย์ / บ้านเลขที่ 95 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 092-7609781

4.นางฉลอง  กระสุนรัมย์ / บ้านเลขที่ 101 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 0637682988

5.นางพวน  เพประโคน / บ้านเลขที่ 11 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 0642068343

6.นางจันทร์ดุม  เรืองรัมย์ / บ้านเลขที่ 76 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 098-9941135,093-1022075

7.นางสำรวญ  เรืองรัมย์ / บ้านเลขที่ 177 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / เบอร์ 080-2401921

          หลังจากนั้นได้มีการนัดหมายจากผู้ดูแลโครงการว่าจะมีการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวที่บ้านใหม่หมู่ 4 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงกการพร้อมทั้งคณะทำงานได้ลงพื้นที่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ศาลาประชาคม ด้วยการทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานานจนเกิดความชำรุด ผุพังออก จนเป็นพื้นที่โล่ง และทาสีใหม่ ให้ดูสะอาดตาทำให้มีความรู้สึกมีความสุขในการทำงานเพราะสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ต้อนรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน และใช้ทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนโดยหลักๆแล้วจะเป็นการมาทำกิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้า และตั้งโชว์เสื้อผ้า หรือกระเป๋าที่ชาวบ้านเป็นผู้ตัดเย็บเอง เป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยวชมสถานที่หรือผู้ที่สนใจในผ้าไหม ผ้าสวายจีก 

 

 

อื่นๆ

เมนู