ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564  อาจารย์ประจำโครงการและคณะทำงานร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ประจำโครงการและคณะทำงานได้สรุปผลการทำงานของเดือนกันยายนและวางแผนการดำเนินงานในเดือนตุลาคม เพื่อให้ทราบถึงภาระงานและเป้าหมายการทำงาน  และมีการแนะนำตัว แนะนำการปฏิบัติงานต่างๆให้แก่สมาชิกใหม่จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564  ดิฉันและคณะทำงานร่วมกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนนวัตวิถี การปรับภูมิทัศน์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสวายจีก ณ.บ้านใหม่ หมู่ที่  4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน โดยมีการทำความสะอาด และทาสีศาลา เพื่อให้ศาลามีความสวยงาม                      

และในการทำงานเดือนตุลาคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสำรวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจ พบว่า ภายในบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 มีสวนฝรั่งกิมจู ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองปรือน้อยมีลักษณะเด่น คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งมีการปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรผสมผสานและมีการปลูกฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้ได้ฝรั่งที่มีรสชาติหวาน และปลอดสารเคมี เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูมีพื้นที่ปลูกเป็นของตนเอง และเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง และจากการสำรวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 พบว่า มีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 163 คน มีนักศึกษา จำนวน 23 คน และมีบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 4 คน

       

       

VDO รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู