ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ดิฉันและคณะทำงานประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ประจำโครงการและคณะทำงานได้สรุปผลการทำงานของเดือนตุลาคมและวางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ทราบถึงภาระงานและเป้าหมายการทำงานด้านต่างๆ

      

ดิฉันและคณะทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอเสื้อของสมาชิกในโครงการ เป็นการนำเสนอเสื้อที่สมาชิกออกแบบและตัดเย็บเอง โดยมีการให้สมาชิกนำเสื้อที่ตนเองออกแบบมาเสนอให้กับสมาชิกคนอื่นๆ มีการแนะนำและบอกถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบและตัดเย็บ

               

ในการทำงานเดือนพฤศจิกายนดิฉันได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในบ้านหนองหรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน เช่น เกษตรกรในชุมชน แหล่งน้ำ ภูมิปัญญา พืชและสัตว์ในชุมชน เป็นต้น

               

ดิฉันและคณะทำงาน ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดหนองปรือ วัดโพธิ์ทอง และวัดโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะทำงานได้มีการจัดโรงทานน้ำดื่ม ไว้บริการให้กับประชาชนและพระสงฆ์ที่มาร่วมงานทอดกฐิน

                     

VDO การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู