1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. MS04 กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม (ระหว่างวันที่ 11-30 ธันวาคม) ภายใต้โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม (ระหว่างวันที่ 11-30 ธันวาคม) ภายใต้โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04 กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม (ระหว่างวันที่ 11-30 ธันวาคม) ภายใต้โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 11-30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์  โดยอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา การตลาดออนไลน์เกิดขึ้นจากปัจจัย 2 ประการ

 • ความต้องการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อย่างเช่น ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
 • ความต้องการที่มนุษย์อยากมี อย่างเช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ

ข้อดีของการตลาดแบบดั้งเดิม คือ เห็นผลิตภัณฑ์/สินค้าจริง สามารถจับต้องได้

ข้อเสียของการตลาดแบบดั้งเดิม คือ ขายได้เฉพาะบางกลุ่ม

ข้อดีของการขายออนไลน์

 1. ต้นทุนการขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง
 2. ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่ แค่เชื่อมอินเทอร์เน็ต
 3. ทำงานคนเดียวได้ ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง
 4. ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง
 5. เปิดร้านขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสียของการขายออนไลน์

 1. การแข่งขันสูง โดนตัดราคาง่าย
 2. ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้ายังน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าโดยตรง
 3. ไม่สามารถกำหนดสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้ อาจทำให้ขายสินค้ายากขึ้น

แนวทางการทำการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ตำบลสวายจีก

 1. ชื่อร้าน
 2. การสร้างเรื่องราวที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมูลค่า
 3. มีชื่อเรียกที่ชัดเจนและจำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 4. กำหนดราคาที่เหมาะสม
 5. แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด รูปทรง ลวดลายและหลากหลายมุม

แนะนำแนวทางการทำสตอรี่ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการทำสตอรี่เรื่องราวของผ้าในชุมชนว่าควรมีการทำสตอรี่ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ยังไง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เรื่องราว มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ซึ่งสามารถทำให้การตัดสินใจที่จะซื้อของลูกค้านั้นมากขึ้น

อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน โดยอาจารย์สายฝน อุไร เป็นวิทยากรการทำบัญชีครัวเรือนเป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน

 1. ผลการบันทึกบัญชีทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเป็นกำลังใจในการหารายได้เข้าสู่ครัวเรือนมากขึ้น
 2. การจัดทำบัญชีครัวเรือนทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมีเงินออมมากขึ้น
 3. การจัดทำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์สูงสุดในด้านที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและมีเงินออมเพิ่มขึ้น
 4. หลังจากการจดบันทึก ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพิ่มขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถนำข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้

สรุปได้ว่า เมื่อผู้ทำบัญชีครัวเรือนทำการบันทึกบัญชี ทราบยอดคงเหลือของเงินที่เป็นปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของตน เป็นผลให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ และยังควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หาหนทางเพิ่มรายได้ และออมเงินให้มากขึ้น จะทำให้หนีสิ้นนั้นลดลง

VDO การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม (ระหว่างวันที่ 11 ถึง 30 ธันวาคม พ. ศ. 2564)

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู