1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :MS04 การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ดิฉันนางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

มีการเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ณ บ้านใหม่ หมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการมอบหมายงานของเดือนธันวาคม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหาของการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การเข้าร่วมฟังบรรยายเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตำบลสวายจีก

โดยอาจารย์อุดม อาญาเมือง เป็นวิทยากร ตำบลสวายจีก เป็นหมู่บ้านๆ หนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คำว่าสวายจีก มีข้อสันนิฐานและตำนานที่น่าเชื่อถือได้ ดังนี้

1.มีคนอพยพมาส่วนหนึ่งมาจากตะวันออก อีกส่วนหนึ่งมาจากโคราช เดิมทีก่อนจะมาเป็นสวายจีก มาจากหนองน้ำทั้งสอง  ได้แก่ หนองสวายกับหนองเจก 

2. สวายจีก เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) สวาย แปลว่า มะม่วง ส่วนคำว่า จีก นั้น มาจากคำว่าเจก ซึ่งแปลว่ากล้วย รวมเรียกว่า มะม่วงกล้วย โดยสันนิษฐานว่า ในท้องถิ่นแห่งนี้มีมะม่วงพันธุ์นี้อยู่

3.มีตำนานเล่าว่า โดยบุคคลแรก ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายสวาย กับนางเจก ได้อพยพมาจาก บ้านสังขะ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

4. แต่จากที่นักโบราณคดีได้ศึกษาจากศิลาทราย พบว่า เป็นชุมชนที่อพยพมาจากขอม หรือเขมร โดยเป็นเส้นทางผ่านไปยังปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย

 

การติดตามการแปรรูปผ้าและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บ ตามโครงการ “เสื้อตามใจฉัน”

โดยการติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อภายใต้ แนวคิด เสื้อตามความพึงพอใจของสมาชิกผู้ตัดเสื้อ และได้นำผลงานมานำเสนอให้สมาชิกคนอื่นๆได้ชม และได้เชิญ    คุณอริยพล กลองชัย มาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบการตัดเย็บเสื้อของสมาชิก

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่รับผิดชอบ
ชื่อเจ้าของผลผลิต: นางสมิท ไกรรัมย์

ลักษณะของการตัดเย็บเสื้อผ้า :เสื้อคลุม แขนยาว มีกระเป๋าทั้งสองข้าง มีสีสันเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น:ใส่ได้ทุกวัน และทุกสถานการณ์ สวมใส่สบาย

ต้นทุน:200 บาท

ราคาขาย:350 บาท

ปัญหาและอุปสรรค์การตัดเย็บ:ผ้าไม่เพียงพอต่อการตัดเย็บ

 

การอบรมการใช้ผ้าอัดกาว

การสอนใช้ผ้าอัดกาวเพื่อสร้างความทรงตัวให้กับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ โดย คุณสมจิต ไชยสุวรรณ์ และ คุณปรารถนา อาญาเมือง 

 

การร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง พร้อมน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

วิดีโอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู