ดิฉัน  น. ส คำนวน เพาะพูน  ประเภทประชาชนทั่วไป  ได้ลงพื้นที่สำรวดนักเรียน นักศึกษา บ้านสวาจีกหมู่ 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และสำรวดการท่องเที่ยวในหมู่ 14 บ้านสวายจีกพบว่าหมู่ 14 บ้านสวายจีก  ยังไม่มีการท่องเที่ยวในชุมชนตนเองเท่าไหร่นักแต่บ้านสวายจีก หมู่ 14 ก็มีเอกลักษณ์ของตนเองที่ทำให้ชุมชนของตนเองขึ้นชื่อของชุมชนตนเองด้านการสร้างรายได้จากการผลิต ขนมจีน  ปลาร้า ปลูกข้าว และท้อผ้าไหม  ขายเป็นรายได้เข้าชุมชน

 

และชุมชนสวายจีกหมู่ 14 มี ร.ร เรียนที่อยู่ในชุมชนทั้งหมด 2 โรงเรียน มี โรงเรียนบ้านสวายจีก และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ในชุมชนนี้นักเรียนนักศึกษามากพอสมควรและดิฉันร่วมทั้งคณะทำงานประจำตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่เพื่อไปพัฒนาศาลาหอประชุมประจำหมู่บ้านที่ หมู่ 4 อีกด้วยได้และทำความสะอาดทาสีศาลาใหม่ให้แก่ชุมชน

image      image

image     image

image

คณะการทำงานช่วยการพัฒนาชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู