สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม

หลักสูตร MS04 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 


รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการและผู้ปฏิบัติงานชุมชนร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

คณะทำงานหลักสูตร MS 04 การแปรรูปผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมประชุม เกี่ยวกับขอบข่ายการดำเนินงาน ระยะเวลา ภาระหน้าหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติงานของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางของโครงการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการได้ เชิญอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การทำการตลาดออนไลน์

ความรู้เบื้องต้นของการขาย

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกันอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

–          ประเภทแรกเป็นความต้องการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

–          ส่วนความต้องการอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากมี (W ants) แต่ถ้า ไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตัวอย่างเช่น รถยนต์ โทรทัศน์เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ข้อดี/ข้อเสีย การขายออนไลน์

ข้อดี    – ต้นทุนการขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง

– ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่ แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

– ทำงานคนเดียวได้ ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง

– ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง

– เปิดร้านค้าขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย – การแข่งขันสูง โดนตัดราคาง่าย

– ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต

– ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจยังน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อโดยตรง

– ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้ อาจทำให้ขายสินค้ายากขึ้น

เทคนิค ทำภาพโฆษณา Facebook ให้มีประสิทธิภาพ

1. สวยงาม เข้าใจง่าย สื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์

2. มีขนาดและความคมชัดที่เหมาะสม ข้อความบนรูปต้องกระชับ เข้าใจง่าย และตัวอักษรไม่เกิน 20%

3. แสดงราคาสินค้าและค่าบริการในการจัดส่งให้ชัดเจน

แนวทางการทำการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ ตำบลสวายจีก

–          การสร้างเรื่องราวที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และมูลค่า

–          มีชื่อเรียกที่ชัดเจน และจำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

–          กำหนดราคาที่เหมาะสม

–          แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด รูปทรง ลวดลาย และหลากหลายมุม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ได้ เชิญอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูปของชุมชนตำบลสวายจีก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการได้ เชิญอาจารย์สายฝน อุไร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง บัญชีครัวเรือน( Home Accounting )กับเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีครัวเรือน ( Home Accounting ) กับเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน จากรายงานการวิจัยหลายฉบับได้สนับสนุนถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน แต่พบว่า บุคคลส่วนใหญ่ยังคงไม่มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อันจะเป็นผลให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจาก “บัญชีครัวเรือน” เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ที่เป็นห่วงสอดร้อยประสานกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ความเกี่ยวข้องระหว่างบัญชีครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียง

ㆍเนื่องจากผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนจะสามารถทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ เกิดความพอประมาณในการใช้จ่าย สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และหากมีการใช้จ่ายเท่าที่มีก็จะไม่

ก่อให้เกิดหนี้สิน จึงสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน เป็นผลให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดการตกงานหรืออุบัติเหตุที่ทำให้ไม่สามารถหารายได้มาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้การบันทึกบัญชีครัวเรือน จึงสามารถทำให้ผู้บันทึกเกิด

1. ความพอประมาณในการใช้จ่าย

2. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง

3. ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

            ประโยชน์ของจากการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ผลการบันทึกบัญชีทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นกาลังใจในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวมากขึ้นการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และมีเงินออมมากขึ้นการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์สูงสุดในต้านที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้นหลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพิ่มขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถนาข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการ

บัญชีครัวเรือนช่วยได้…การทำบัญชีครัวเรือนจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง คนเราส่วนมากมักจะหลงลืม(ไม่สนใจที่จะจดจำ) เวลาใช้จ่ายเงินออกไปหรือรับเงินเข้ามา พอเวลาผ่านไป 2-3 วันก็ลืมแล้ว ดังนั้น บัญชีครัวเรือนจะช่วยเตือนความจำให้เรารู้ถึงการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

บัญชีครัวเรือน วิธีง่าย ๆ

(ในการวางแผนการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน)จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

รายรับ หรือ รายได้

รายรับ หรือ รายได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้จากค่าจ้างแรงงาน เงินเดือน ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร หรือจากเงินให้กู้ยืมรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

รายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่าย

รายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่าย คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนกลับมา สิ่งตอบแทนอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) คำน้ำมัน ค่าหนังสือตำรา เป็นต้น หรือ รายจ่าย อาจไม่ได้รับสิ่งตอบแทนคือสิ้นค้าหรือบริการก็ได้ เช่นเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น

หนี้สิน

หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ครอบครัวหรือตนเองมีอยู่ หนี้สินเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีค่าที่ครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงินภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน การกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นเงินเชื่อ การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินผ่อนชำระหรือการเช่าซื้อเป็นต้น

เงินคงเหลือ

เงินคงเหลือ คือ เงิน หรือ ทรัพย์สินที่วัดมูลค่าได้ หลังจากนำรายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏรายรับมากกว่ารายจ่ายจะทำให้มีเงินคงเหลือ หรือในหลักทางบัญชี เรียกว่า กำไร แต่หากหลังจากนำรายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏ ว่ารายจ่ายมากกว่า รายรับจะทำให้เงินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชีเรียกว่าขาดทุนนั่นเอง

ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชีครัวเรือน คือ

1. ลืมบันทึกบัญชี ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบันทึก และส่งผลให้ไม่อยากบันทึก

2. การเขียนชื่อรายการผิด การบันทึกตัวเลขผิด การบวกหรือการลบจำนวนเงินผิดอาจเกิดจากการลืมจดบันทึกรายการบัญชี

จดบันทึกสำคัญกับการวางแผน เพื่ออนาคตอย่างไร

การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หากพบว่า รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องหาแนวทางนำเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอโดยอาจต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย แต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เพียงแต่ช่วยให้การใช้จ่ายมีสภาพคล่องชั่วขณะเท่านั้น และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมาทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยซึ่งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดามระยะเวลาที่ยาวนานในการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก สำหรับการแก้ไข

รายรับน้อยกว่ารายจ่าย

การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หากพบว่า รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องหาแนวทางนำเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยอาจต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย แต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ เพียงแต่ช่วยให้การใช้จ่ายมีสภาพคล่องชั่วขณะเท่านั้น และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามระยะเวลาที่ยาวนานในการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินหรือปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นมีแนวทาง

 

 

กิจกรรมนำเสนอรูปแบบโครงการและมอบเสื้อให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ประธาน ปิดโครงการ MS 04 การแปรรูปผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ

บัญชีครัวเรือนจะช่วยเตือนความจำให้เรารู้ถึงการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

 

VDO การปฏิบัติงาน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู