โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :ลงพื้นที่สำรวจบริบททั่วไปบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมการดำเนินงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานได้เข้าประชุมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับ การลงเวลาปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม การทบทวนบริบทชุมชนให้เป็นปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการร่วมกันลงพื้นที่ ในนามของ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาตำบลสวายจีก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ เพื่อมอบเงินสมทบกับ ผู้ใหญ่แม้น อาญาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 และชาวบ้านบ้านใหม่ หมู่ 4 นำไปซื้อของบริโภคเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ในบ้านหนองปรือน้อยหมู่ 9 ที่ต้องปิดหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการป้องกันโควิด 19

บริบททั่วไปบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมี 220 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 745 คน แบ่งเป็นประชากรชาย  376  คน แบ่งเป็นประชากรหญิง 378 คน  โดยบ้านหนองขามตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 13 กิโลเมตร บริบททั่วไปของบ้านหนองขาม ประกอบไปด้วย พื้นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย และบางส่วนของพื้นที่มีร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เป็นต้น รองลงมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ และสุกร เป็นต้น และรองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นต้น

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของบ้านหนองขาม หมู่ 7

– มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดของบ้านหนองขาม หมู่ 7

– มีประชากรทั้งหมด 754  คน

– แบ่งเป็นประชากรชาย    376    คน

– แบ่งเป็นประชากรหญิง   378    คน

สมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

– สมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จำนวน  58  คน

แหล่งน้ำ

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะชุมชน มีเพียงแหล่งน้ำสารธารณะที่เป็นส่วนรวมของทุกหมู่บ้านในตำบลสวายจีก ที่มีชื่อเรียกว่า สวนสุขภาพหลวงปู่ด่อน ส่วนน้ำที่ชาวบ้านในชุมชนบ้าหนองขามใช้อุปโภคบริโภค คือ น้ำประปาส่วนภูมิภาค

แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

          จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ในบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน โดยพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบไปดด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านและพื้นที่ทำกินทางการเกษตร

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ

ภูมิปัญญาการจักสาน โดยจะเป็นการจักสาน เช่น สานสุ่มไก่ สานตระกร้า ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างของบางครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือนและแบ่งจำหน่ายบ้างบางส่วน

ภูมิปัญญาการทอผ้า โดยชาวบ้านบางหลังคาเรือนของชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม โดยส่วนใหญ่จะทอไว้ใช้เอง และแบ่งจำหน่ายเป็นบางส่วนหากมีคนมาขอซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ขอซื้อเพื่อไปประกอบพิธีต่างๆ อย่างเช่น ประกอบพิธีมงคลสมรส พิธีบวชนาค พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยปัจจุบันในชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7 มีการทอผ้าไหมอยู่จำนวน 7 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วย

  1. นางสำลี กระเชียงรัมย์
  2. นางสมอ อาจทวีกุล
  3. นางละออง อาญาเมือง
  4. นางทัน แก้วศรี
  5. นางแหล่ การเพียร
  6. นางสำเริง จารัมย์
  7. นางจำปา อาญาเมือง

โดยผลผลิตที่มี คือ ผ้าไหมลายหางกระรอก ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และผ้าลายพื้นบ้าน

ชาติพันธุ์

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า ชาติพันธุ์ ในหมู่บ้าน คือ ชาติพันธุ์ ไทย-เขมร และมีภาษาสวายจีกร่วมด้วย โดยส่วนมากชาวบ้านในหมู่บ้าน จะใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกัน มีเพียงเด็กรุ่นใหม่ที่จะใช้ภาษาพื้นถิ่นคือภาษาสวายจีกและภาษาไทยในการสื่อสารกัน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู