MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม 2

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

โกวิท จะรอนรัมย์                    05

สุพัตรา ศิริบุตรดา                   06

คำนวน เพาะพูน                     07

หมู่บ้าน

หมู่ 8 บ้านถาวร

         หมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์

หมู่ 10 บ้านฝ้าย

            หมู่ 5 บ้านมะค่าตะวันตก

 

 

ยายลำดวนอยู่โรงงานทอกระสอบพ.ศ. 14 จากนั้นมาอยู่โรงงานทอผ้าที่พระประเเดงออกมาเมื่อ พ.ศ. 41 ต่อมา พ.ศ. 42 มาเริ่มทอผ้าและเลี้ยงไหมได้ทำการอบรมที่นางรองอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมแล้วออกมาทำโครงการเลี้ยงไหมเองซึ่งศูนย์เลี้ยงไหมจะมีที่นางรองหนองหงส์ พุทไธสง และมีการอบรมที่ราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยที่ราชภัฏได้อบรมเกี่ยวกับการย้อมไหมซึ่งเป็นการย้อมไหมสีไม่ตกเป็นสีธรรมชาติ

 

และการทอผ้ามาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงมีรายละเอียดสีสันสวยงาม ไหมที่บ้านฝ้ายที่เลี้ยงเองนั้นจะมีความยืดหยุ่นใส่สบายผ้านุ่มไม่ตึงไม่เหมือนการทอของบ้านสนวนบ้านสนวนนั้นซื้อไหมทังไล่ยืนมาจากสุรินทร์เป็นม้วนๆจากนั้นเอาไปหุ้มซึ่งทำเป็นโรงงานแต่บ้านฝ้ายทั้งสาวไหมทอและย้อมทำเองทั้งหมดไหมที่ได้จึงมีราคาแพง

ประเภทของผ้าไหมมีหลายประเภทมีดังนี้

ผ้าหางกระรอก ผ้าสไบนาง ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้ายกดอก เมื่อมีการทำกิจกรรมของชาวบ้านในตำบลสวายจีกผ้าไหมของบ้านฝ้ายจะมีความโดดเด่นทำให้คนในพื้นที่มาหาซื้อมาจับจองเพื่อนำไปสวมใส่และทำกิจกรรมในหมู่บ้านแม้กระทั่งศูนย์ที่อำเภอนางรองก็ยังมาดูผ้าไหมของตำบลสวายจีก                                                  

 

อื่นๆ

เมนู