ชื่อเจ้าของบทความ นาย วรัญญู กองรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

กระผมนาย วรัญญู กองรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม 3

นายวรัญญู กองรัมย์                         เลขที่ 06

นางสาวพรสุดา แก้วชนะ                 เลขที่ 08

นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน         เลขที่ 09

 

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ

หมู่ 1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ 17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ 18 บ้านปรือพัฒนา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ 19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชาวบ้านหมู่ที่ 17 บ้านเอกมัย    ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหม ซึ่งปัจจุบันในหมู่บ้านยังมีกลุ่มชาวบ้านที่ยังทอผ้าอยู่ โดยขั้นตอนต่างๆในการทอผ้าไหม จะลงมือปฏิบัติเองตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขั้นตอนการเลี้ยงไหม การทำเส้นไหม การกรอไหม การสาวไหม เป็นต้น

     

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวชุมชน  และจัดจำหน่ายให้คนในชุมชนนั้นเอง แต่ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนบางส่วนบอกว่าไม่ได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองแล้วเนื่องจากอายุมากขึ้น และพื้นที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องซื้อเส้นไหมสำเร็จมาใช้ในการทอ เช่น ไหมรัสเซีย ไหมจุน และไหมบ้าน แต่การทอยังเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีความสวยงาม ประณีตดังเดิม

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชาวชุมชนส่วนใหญ่  มีดังนี้

ผ้าขาวพื้นบ้าน ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าโสร่ง ผ้ายกดอก ผ้าสไบนาง เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู