กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หัวหน้าประจำศูนย์อำนวยความเป็นธรรม คือ นายบุญธรรม อินทิแสง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

ลักษณะงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สบายใจของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนการกู้เงินนอกระบบ การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการซื้อขายที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องกับรับมรดก เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอ เช่น การรับบริจาคโลหิต การสำรวจความพร้อมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันคล้ายวันสถาปณากองร้อยอาสารักษาดินแดน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู