1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ดิฉันและคณะปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่บ้านหนองปรือ หมู่ 3 บ้านมะค่าตะวันออก หมู่ 11 และบ้านพลวง หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่ขาดเหลือในแต่ละหมู่บ้าน โดยได้สอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์ม 02 และสอบถาม แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  ตามแบบฟอร์ม 06 ซึ่งในการสอบถามชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรยากาศการทำงานภายในชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่น ชาวบ้านมีความเป็นกันเอง อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน ชี้แจงรายละเอียดกรอบการทำงานในแต่ละเดือนและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและสมามาชิกในกลุ่ม

   

จากการลงพื้นที่ทำงานภายในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน

    

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู