ดิฉัน นางสาวกิตติยา เหิมฉลาด                                                                                                         

        โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกิตติยา เหิมฉลาด  ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะทำงานได้แก่
1.      นางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ
2.      นางสาวกิตติยา  เหิมฉลาด
3.      นายคฑาวุธ บุตรสุด
ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ.
1.      หมู่ที่   9  บ้านหนองปรือน้อย       มีจำนวน 186 ครัวเรือน
2.      หมู่ที่ 14  บ้านสวายจีก               มีจำนวน 166 ครัวเรือน
3.      หมู่ที่ 15  บ้านโคกเปราะ             มีจำนวน 118 ครัวเรือน
4.      หมู่ที่   7  บ้านหนองขาม            มีจำนวน 184 ครัวเรือน (เพิ่มเติม)
รวม               มีจำนวน 654 ครัวเรือน

จากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 14 และหมู่ 15 ตำบลสวายจีก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทาง

ผลิตภัณฑ์หลักๆของหมู่ 7 ไม่ม่อะไรโดดเด่นชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เสริมจากการปลูกผักขายในตลาดในชุมชุน คือตลาดสวายจีก

ผลิตภัณฑ์หลักๆของหมู่ 9 จะโดดเด่นในเรื่องของการปลูกฝรั่งกิมจู และเป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงเกษตร ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือทำนา รองลงมาจะเป็นการปลูกฝรั่งกิมจูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้

ผลิตภัณฑ์หลักๆของหมู่ 14 โดดเด่นในเรื่องของปลาร้า ชื่อร้านว่าปลาร้าป้าหวาน ส่งออกขายทั่วประเทศ มีทั้งปลาร้าสับ น้ำปลาร้า กุ้งจ่อม ฯ

ผลิตภัณฑ์หลักๆของหมู่ 15 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงวัว ควาย แต่ก็มีบ้างบ้านก็ยังคงทอผ้าอยู่บ้าง แต่ทอผ้าไว้สำหรับใช้เอง ไม่ได้ทอไว้สำหรับขาย

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลที่สำรวจเพื่อทำการวิเคราะห์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้อุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนั้น ก่อให้เกิดการประสานงานติดขัดไปบ้างเล็กน้อย

           

สวนฝรั่งกิมจู                                                                       การทอผ้าไหมเพื่อใช้เอง

                          

แหล่งผลิตปลาร้า                                                              แหล่งผลิตปลาร้า

แปลงผักของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู