ชื่อบทความ การลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นาย วรัญญู กองรัมย์ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

กระผมนาย วรัญญู กองรัมย์ และทีมงาน และคณะอาจารย์  ได้เข้าร่วมปรึกษาการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนออกเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

ได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล 4 หมู่ ในตำบลสวายจีก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

บริบทหมู่บ้าน

ตำบลสวายจีก ตำบลสวายจีก มีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,395 ไร่ ประชากรในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 11,668 คน ทั้งพื้นที่ของตำบลบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 11.5 กิโลเมตร

การลงพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในตำบล

  • หมู่ 1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ 17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่18 บ้านปรือพัฒนา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำของหมู่บ้านแต่ละหมู่ และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และได้ให้ข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01 และ02)  ในการนี้จะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

องค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่

ได้เห็นวิถีการใช้ชีวิตของคนภายในชุมชน เช่น ภาษาในการพูดของชาวชุมชนในตำบลสวายจีกเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู