ชื่อเจ้าของบทความ นาย วรัญญู กองรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

 

สวัสดีครับ กระผม นาย วรัญญู กองรัมย์  ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสวายจีก  หมู่ที่ 17 บ้านเอกมัย หมู่ที่ 18บ้านหนองปรือพัฒนา  และหมู่ที่ 19บ้านโคกหิน โดยการทำงานในเดือนมีนาคมนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ์ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้สำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 02 แบบฟอร์ม 06 และสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาบันทึกคีย์ลงระบบ และมีการประชุมประจำเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สำรวจ เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนต่อไป

จากการสำรวจข้อมูลในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย พบว่า ในบางชุมชนบางหมู่บ้านก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่น่าสนใจ และกระผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถจะพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้นอีกด้วย อย่างเช่น สินค้า OTOP ของหมู่ 1 บ้านบ้านสวายจีก เป็นสินค้า OTOP ที่ผลิตมาจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ดอกอัญชัน ข่า มะกรูด ขมิ้น

เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ได้แก่ แชมพูที่ทำมาจากดอกอัญชัน น้ำมันนวดงาทำมาจากไพลขมิ้น แก้ปวดเอวปวดหลัง สบูล้างหน้าถูตัวที่ทำมาจากอัญชันและน้ำมะกรูด เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม คือ  บางชุมชนชาวบ้านไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่อาศัย หรือไปทำงาน ทำให้บางชุมชนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเเละผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาในการได้ยิน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ ได้พบเห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นตำบลสวายจีก  เช่น ภาษาถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู