ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบล​สวาย​จี​ก อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​บุรีรัมย์

บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลสวายจีก บ้านหนองปรือน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,148 ไร่ มีจำนวนครัวเรือน 210 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 819 คน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับบ้านโคกฟาน หมู่ 12 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับบ้านเสม็ด ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองขาม หมู่ 7 และ บ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับบ้านตาราม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวนฝรั่ง โดยชาวบ้านจะทำนาปีละ 1 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านนิยมปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ 105และข้าวมะลิ กข.15 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการเลี้ยงวัว ควาย สุกร และไก่

ชาติพันธุ์บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย1 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ชาติพันธุ์ไทยเขมร บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ใช้ภาษาไทยเขมรเป็นภาษาหลักสืบทอดมาจากบรพบุรุษของตน เมื่อมีชาติพันธุ์ย้ายเข้ามา และอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานก็เรียนรู้และเข้าใจคำพูดของกลุ่มชาติพันธ์อื่นได้ เช่น ไทยเขมร แต่ชาวบ้านทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็สามารถใช้ภาษาไทยภาคกลางในการติดต่อสื่อสารกับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ และกับคนภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี ภายในบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน โดยภายในชุมชนยังมีการทอผ้าไหม จำนวน 2 คน คือ นางควร เกรียงรัมย์และนางสะท้าน วาตะรัมย์ ชนิดของผ้าไหมที่ยังคงมีการทออยู่ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหม ผ้าโสร่ง ผ้าฝ้าย เป็นต้น

                   

   

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564  คณะ​ทำงาน​และ​อาจารย์ประจำโครง​การ​ ร่วมส่งกำลังใจ ส่งความห่วงใยโดยการหมอบถุงยังชีพให้สมาชิกในชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก ที่ปิดหมู่บ้านเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลสวายจีก ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสะพานบุญจาก ผู้ใหญ่แม้น อาญาเมือง และคณะทำงานจากบ้านใหม่ หมู่ 4 ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพลังบุญในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชน ณ ศาลาหมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาค

              

    

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู