กระผม นาย วรัญญู กองรัมย์ ในการปฎิบัติหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายนกระผมได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 2019 หมู่10  จากการลงพื้นที่สอบถาม นางลำดวน อิสสารัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทน อสม. ให้ข้อมูลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่

ในที่สาธารณะตลอดเวลา มีการจัดพื้นที่ในล้างเจลตามพื้นที่สำคัญในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

  1. บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ผู้ที่เดินทางมากจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีการกักตัวให้ครบ

14 วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  1. การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่นงานศพ งานบวช สามารถ

ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้จัดงาน ดำเนินการทำหนังสือ แจ้งแผนการจัดงาน ยื่นต่อนายอำเภอในท้องที่ก่อน ๓ วันทำการ มี่การวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจำกัดผู้ร่วมงานตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค

จากการสอบถาม นาง ลำดวน อิสสารัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทน อสม. ในขณะได้มีการรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านให้ฉีดวัคซีน โดยมีการลงชื่อตามความสมัครใจและชาวบ้านในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ขายของในตลาด และขับรถขนส่งข้ามจังหวัด นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่สมัครใจลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 87 ราย และจะมีการเข้ารับวัคซีนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

           

อื่นๆ

เมนู