MS04 เก็บรวบรวมข้อมูล U2T

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่13 บ้านโคกตาสิงห์

กลุ่ม 2

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

 

 

หมู่13 บ้านโคกตาสิงห์

บ้านโคกตาสิงห์เป็นหมู่บ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติ มีแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เช่น วัดเทพนรสิงห์ อ่างเก็บน้ำโคกตาสิงห์ น้ำตกโคกตาสิงห์

ชาวบ้านทำไร่ทำนาปลูกพืช เช่น ทำนา ปลูกข้าวโพด ปลูกผักกระปุกบ้าน บวบ เผือก ฟักทอง ผักปลอก กระเจียว ผักอีนูนและกำลังริเริ่มโครงการบัวแดง อ่างเก็บน้ำชาวบ้านจับปลาหาของป่าเช่นไข่มดแดง

ปัญหาในชุมชนหมู่13 บ้านโคกตาสิงห์ เช่น รายได้น้อยมีมิจฉาชีพเข้ามาในชุมชนช่วงกลางวันที่ทุกคนออกไปทำงาน มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย เป็นชายป่วยติดเตียง 5 ปี

 

วัดเทพนรสิงห์

 

วัดเทพนรสิงห์ ตั้งมาแล้ว30ปี เป็นวัด8ปี หลวงปู่พวงให้ช่วยสร้างวัดในพื้นที่ป่าช้า บ้านโคกตาสิงห์ เนื้อที่ 12 ไร่ สร้างกุฏิหลังเล็ก สำหรับปฏิบัติธรรม สร้างกุฏิพักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และสร้างอุโบสถ จนกลายเป็นวัดเทพนรสิงห์ บ้านโคกตาสิงห์ ตราบจนถึงทุกวันนี้ วัดเทพนรสิงห์วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมเกิดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์มากขึ้นในปัจจุบัน

สมัยเที่แล้วเจ้าอาวาสคือ หลวงปู่พวง ธมมสาโร ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูสมุทรณ์ วิริยะธรรมโม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

1.การเข้าถึงชุมชนเข้าถึงชาวบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิดและความเป็นอยู่ชาวบ้าน

2..พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติหรืออาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนและชาวบ้าน

3.พัฒนาด้านการเกษตรของชาวบ้านเพื่อนำสินค้าให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งนอกและในหมู่บ้าน

 

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ส่งเสริมความปลอดภัยต่อสถานการณ์โควิดให้ชุมชนสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

เมื่อสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์โควิดสามารถส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และ ส่งเสริมฟื้นฟูด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนให้ชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู