การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(01)ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชน หมู่ 6 บ้านหนองพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่   10-15 มีนาคม  เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของหมู่ 6 บ้านหนองพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลในแต่ละครัวเรือนและชุมชน เริ่มแรกข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6   เพื่อที่จะลงพื้นที่ทำแบบสอบถามตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในครั้งนี้พบว่าประชากรที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกร เช่น การทำนา การปลูกอ้อย ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรเป็นต้น จาการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชอื่นผสมผสานไปด้วย และการปลูกผักสวนครัว  ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้ปลูกขายหรือสร้างรายได้

ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียง 1 ครั้ง ในการทำนามีต้นทุนในการผลิตสูงและในบางปีเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวทางในด้านอาชีพเสริมและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำรายได้มาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอ จาม เพราะส่วนใหญ่จะอยู่แต่บ้านของตนเอง ไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่ถ้าออกไปข้างนอก เช่น ตลาด ร้านค้า ก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด และล้างมือเป็นประจำ และประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทราบอาการ และการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไรเพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้าง และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำไปปรับปรุง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

อื่นๆ

เมนู