MS04 ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

รับผิดชอบ ม.13 บ้านโคกตาสิงห์

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

 

ดิฉันนางสาว ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์ ได้รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประธาน อสม. เพื่อให้ทราบถึงโครงการที่ได้นำอุปกรณ์ป้องโควิด 19 มาแจกจ่ายอสม.และชาวบ้านเพื่อป้องกันโควิด 19 และให้อสม.ทำงานได้อย่างปลอดภัย

 

กิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านและอสม.ดำเนินการด้วยสมาชิกทั้งหมดช่วยกันแพ็คอุปกรณ์จัดแจงจำนวนให้พอดีกับหมู่บ้านที่แต่ละคนรับผิดชอบ

 

 

ตัวแทนอสม.มารับฟังการป้องกันโควิด 19 เพื่อเข้าใจถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู