1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านมะค่าตะวันตก หมู่5 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านมะค่าตะวันตก หมู่5 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายไห้รับผิดชอบหมู่บ้านมะค่าตะวันตก หมู่5 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานที่ได้ไปทำคือไปขอข้อมูลผู้ที่ย้ายกับมาบ้านเนื่องจากสถานะการโควิด-19

ข้อมูลศักยภาพหมู่บ้าน

หมู่ 5 บ้านมะค่าตะวันตก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จุดเด่นของบ้านมะค่าคือการสานตะกล้าเลี้ยงหม่อนการทอผ้าไหมที่ได้มาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน ส่วนมากอาชีพหลักของชาวบ้านจะเป็นการทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ และยังมีการทำพานบายศรี น้อยมากที่จะเลี้ยงหม่อนไหม

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

  • อยากไห้ยกระดับการเข้าถึงการใช้ชีวิตของหมู่บ้านและการพัฒนาเศรษกิจพัฒนาความก้าวหน้าของหมู่บ้านไห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • อยากไห้พัฒนาส่งเสริมและสร้างสินค้าโอท็อปเด่นๆประจำหมู่บ้าน เช่นการสานตะกล้า และทำพานบายศรี เพื่อที่จะได้ไห้คนในหมู่บ้านได้มีรายได้เสริม
  • อยากไห้เคร่งครัดเรื่องมาตราการของโควิด19

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ชุมชนจะได้มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เช่นการสานตะกล้า การสานสาด การทำพานบายศรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ แล้วยังสร้างประโยขน์และรายได้ไห้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

 

 

             

              

 

อื่นๆ

เมนู