1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านปรือพัฒนา หมู่18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านปรือพัฒนา หมู่18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ศักยภาพบ้านปรือพัฒนา  หมู่ที่ 18

กระผม นาย วรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่พบว่า บ้านปรือพัฒนา เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของตำบลสวายจีก มีประชากรจำนวน ครัวเรือน 78 ครัวเรือน ชาย 354คน หญิง 412 คน รวม 766 คน จำนวนครัวเรือน 178 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ ส่วนหนึ่งมีการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ เป็ด ไก่  ปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภค เหลือจากบริโภคก็จำหน่ายภายในชุมชน นอกจากนี้ประชากรบางส่วนได้ไปประกอบอาชีพในชุมชนเมือง

การดำรงชีวิตของคนในชุมชนยังมีความเป็นเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข      มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

1.ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หลังจากฤดูทำนาประชากรส่วนใหญ่ว่างงาน ส่งเสริมการสร้างอาชีพนอกจากการทำการเกษตร เช่นทอผ้าไหม ผ้าด้าย แปรรูปอาหาร

2.ส่งเสริมการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรแก่ชุมชน และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่นแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขายเองผลิตที่ได้นำมาแปรรูป

3.สถานการณ์โควิด-19 เกิดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน หน่วยงานเข้ามาอบรมฝึกอาชีพแก่ชาวบ้าน

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

1.ลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาความต้องการของคนในชุมชน

2.ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ชุมชนให้มีรายได้นอกจากการทำอาชีพเกษตรกรรม

3.ส่งเสริมการเกษตร สร้างสินค้าและพัฒนาสินค้าเกษตรแก่ชุมชน

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

1.ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม

2.ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

3.สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด

4.เกิดความรู้ใหม่ๆ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ โควิด -19

 

อื่นๆ

เมนู