โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดิฉันนางสาวกิตติยา เหิมฉลาด ประเภทประชาชน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูล Template ของหมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลศักยภาพหมู่บ้าน

บ้านพลวง หมู่ 16 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 12 กิโลเมตร มีนายฉลวย พระชุ่มรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านพลวง หมู่ 16 ตำบลสวายจีก ส่วนใหญ่จะเป็นหินภูเขาและเป็นที่ตั้งของโรงงานโม่หินหลายโรงงาน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก สินค้าหรือผลิตภัณฑ์โอท๊อปไม่ได้มีอะไรโดดเด่น มีการเพราะปลูกพืชที่สำคัญคือ ปลูกข้าว และยังมีการปลูกผักและผลไม้ด้วย มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย เช่น โค กระบือ และสุกร เป็นต้น

 

และในบริเวณพื้นที่หมู่ 16 บ้านพลวง ยังมีรีสอร์ทชื่อว่า คมเดือน บูทีค รีสอร์ท เป็นที่พักที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่น

 

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

เนื่องจากบ้านพลวง หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่ตั้งโรงงานโม่หินหลายโรงงานจึงทำให้เกิดปัญหาฝุ่นจากโรงงานโม่หิน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นควัน มีสุขภาพที่ไม่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ควรแก้ไขปัญหาฝุ่นจากโรงงานและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน เช่นการทำสินค้าโอท๊อปของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า การจักรสาน หรือการถนอมอาหาร เป็นต้น

   

นางสาวกิตติยา เหิมฉลาด ม.16

ปัญหา/อุปสรรค์ในการทำงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศ ทำให้มีอุปสรรค์ในการลงพื้นที่ตำบลสวายจีก และเนื่องด้วยดิฉันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จึงทำให้ชาวบ้านหวาดระแวงไม่กล้าให้เข้าไปสำรวจข้อมูล ดิฉันจึงโทรสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน และขออนุญาตชาวบ้านเข้าไปถ่ายรูป

สิ่งที่ได้จากการทำงานในเดือนนี้ คือ ได้รู้ปัญหาของชาวบ้าน ได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านพลวง หมู่16

 

อื่นๆ

เมนู