ชื่อบทความ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน และแบ่งกลุ่มการดำเนินงานออกเป็น 5 กลุ่ม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตำบลสวายจีก ซึ่งมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน

โดยคณะปฏิบัติงานในกลุ่มมี 3 คน   ดังนี้

  1. นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก
  2. นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง  (ดิฉัน)
  3. นางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง

ดิฉันและคณะปฏิบัติงานในกลุ่ม ได้ลงสำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ 1. หมู่ 3 บ้านหนองปรือ 2. หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก 3. หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01  และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์ม 02 รวมไปถึงการเดินสำรวจสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและสอบถามข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

จากการสำรวจและสอบถาม พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและทราบสถานการณ์โควิดและทราบอาการณ์เบื้องต้นของโรคโควิด-19 และมีการป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในครั้งนี้ คือ การเกิดความผิดพลาดในการประสานงานกับผู้นำชุมชน

   สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ

  1. ได้เรียนสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. ได้เห็นสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป
  3. ได้เห็นถึงความร่วมมือและการต้อนรับและเป็นกันเองของชาวบ้าน
  4. ได้เห็นความร่วมมือและความสามมัคคีกันในกลุ่ม

อื่นๆ

เมนู