อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ร่วมประชุมกับทีมผู้ปฎิบัติงานทางโซเชียลเพื่อลงพื้นที่ทำงายติดตามผลการผลิตสิ้นค้าจากผ้าไหม

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ u2t และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีกติดตามผลการ แปรรูปสินค้าจากผ้าไหมที่ได้ร่วมประชุมวางแผนกันไว้ในเดือนที่ผ่าน 

ภาพการแสดง ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปด้วยผ้าไหมและผ้าชนิดอื่นของชาวบ้านที่ลงมือผลิตเองโดยเกิดจากความคิดของตัวเองที่สวมใส่สบาย ได้ในทุกโอกาส

อื่นๆ

เมนู