ภาพ มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกเดือน มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

ภาพ ชาวบ้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้าตามใจฉันนำผลงานมาเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดู

ภาพ การนำเสนอสินค้าที่ผลิตจากผ้าในชุมชนสวายจีก

อื่นๆ

เมนู