ผมนายพีรวิชญ์ ขันหมั่น ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายนนั้น ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจากชาวบ้านในกรณีต่างๆ ช่วยงานปลัดในการไกล่เกลี่ยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับเอกสาร ออกเลขส่งเอกสาร ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดินเอกสารไปฝ่ายต่างๆ ช่วยจัดเตรียมงานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติประจำเดือนพฤศจิกายน ช่วยจัดเตรียมงานรับบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย รวมไปถึงช่วยจัดเตรียมงานกฐินอำเภอในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ณ วัดบ้านพูนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพร่วมงานกฐินอำเภอในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ณ วัดบ้านพูนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพช่วยงานคัดกรองผู้มาร่วมบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทย

ภาพการช่วยจัดเตรียมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู