โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีครับ กระผมนายฐิติชัย อาจทวีกุล ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต หลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  มีดังนี้

  1. การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

อาจารย์หัวหน้าโครงการและสมาชิกได้ทำการประชุมออนไลน์ ได้สรุปผลงานเดือนตุลาคม และวางแผนการดำเนินการทำงานของเดือนพฤศจิกายน และวางแผนการทำงานบันทึกข้อมูล CBD ประจำตำบล และได้เตรียมการร่วมทำบุญทอดกฐินกับวัดภายในชุมชน

 

  1. การแปรรูผผ้าพื้นบ้านและการติดตาม

          การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชนตำบลสวายจีก ณ บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการนำเสนอผ้าที่ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ที่เย็บตัดเองและการติดตามการเย็บของชาวบ้านตามหัวข้อ  เสื้อผ้าตามใจ ที่สามารถสวมใส่ไปงานในพิธีการต่าง ๆ ได้   ข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เป็นผุ้ตัดเย็บนั้น ต้องการความรู้เพิ่มเติมในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่หลาก หลายมากขึ้น และการตัดให้เข้ารูปทรงให้เข้ากับผู้สวมใส่

   

   

   

 

 

  1. การเก็บข้อมูล CBD

การเก็บข้อมูล CBD ของชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ของสมาชิก MS04 คณะวิทยาการจัดการ ตำบลสวายจีก ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปภายในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร พืชในท้องถื่น อาหารประจำถิ่น  สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เป็นต้น

 

   

 

   

   

  1. ทำบุญทอดกฐิน

           อาจารย์หัวหน้าโครงการได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำบุญทอดกฐินสามัคคีและบริจาคน้ำดื่มร่วมกัน ณ วัดชุมพรวัสัย วัดโพธิ์ทอง และวัดโคกตาสิงห์ ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้

     

      

     

     

     

          วิดีโอการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู