อาจารย์ รศ.ดรสายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงการ u2t ได้นัดประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปผ้า ตำบลสวายจีก ได้ร่วมพูดคุยถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าตามจำนวนที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไว้แล้วว่าและจะร่วมมือกันเร่งผลิตสิ้นค้าให้ได้ตามที่ได้ร่วมพูดคุยกันไว้ อย่างเต็มที่

อาจารย์คฑาวุฒิ จันบัวลา ได้มาให้ความรู้ในการขายสิ้นค้าในทางช่องทางตลาดออนไลน์เช่นทาง Facebook, Instagram, LINE และทางแพลตฟอร์มของ Lazada, shopee เป็นต้น เพื่อจะเป็นการช่วยจำหน่ายสิ้นค้าในอีกช่องทางที่มีลูกค้าสามารถเข้าชมและเลือกดูสิ้นค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อาจารย์สายฝน อุไร ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการทำบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการu2tได้รู้จักการทำบันทึกและรับทราบถึงการมี รายรับ-รายจ่าย ในการตัดเย็บเสื้อผ้าว่ามีความสมดุลกันหรือไม่เพื่อจะได้วางแผนในการใช้เงินอย่างมีคุณค่าในอนาคตต่อไป

โครงการ u2t การแปรรูปผ้าตำบลสวายจีกได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสวายจีกทั้ง 19 หมู่บ้านมาร่วมพูดคุยการทำงานในโครงการu2tว่าได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ได้มีการชื่นชมการทำงานของทีมผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนา ตำบลสวายจีกให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นและได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดรปรีชา ปาโนรัมย์ ได้ให้เกียรติมาให้คำชี้แนะแนวทางในการแปรรูปผ้าเพื่อให้ได้คุณภาพและรูปแบบของเสื้อผ้าที่สวยงามและย้งพูดถึงการทำงานในโครงการต่อไปในอนาคตให้เป็นที่รู้จักของคนอื่นๆอีกต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู