ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง                                                                                                          เข้าร่วมงานประชุมประจำตำบลกระสัง รับฟังนโยบายจากหน่วยงานต่างๆเพื่อแจ้งต่อประชาชน รวมทั้งจัดงานงานประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์รับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่หนทางแก้ในต่อไป และแจ้งคำสั่งจากทางกรมการปกครองและหัวหน้าส่วนต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

            โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำแมสมาให้กับอำเภอ    เมืองบุรีรัมย์ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปใช้เพื่อป้องกัน โควิด-19

                 อีกทั้งงานเปิดทองคำเปลวที่วงเวียนช้างร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานๆ ทั้งนี้การปฏิบัติงานเดือนธันวาคมนี้ยังเป็นการทำงานเดือนสุดท้าย ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และรู้สึกขอบพระคุณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู