1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :กิจกรรมการติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ณ บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  1. การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
    กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


โดยในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าหลักสูตร MS04 ตัวแทนผู้ทอผ้าแต่ละหมู่บ้านในตำบลสวายจีก และผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตร MS04 เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงมีการถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทอผ้าแต่ละหมู่บ้าน ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมา มีการสอบถามข้อมูลบริบทผ้าพื้นบ้านของแต่ละชุมชนที่ตนเองได้รับมอบหมาย ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ หมู่ 7 บ้านหนองขาม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ข้อมูลดังนี้ ปัจจุบันมีผู้ทอผ้าในหมู่บ้านอยู่ 5 คน ประกอบไปด้วย

1. นางสำลี กระเชียงรัมย์
เบอร์โทร 086-5817702
2. นางเสมอ อาจทวีกุล
เบอร์โทร 066-0612126
3. นางละออง อาญาเมือง
เบอร์โทร 088-0836599
4. นางทัน แก้วศรี
เบอร์โทร 086-5817702 (นางสำลี กระเชียงรัมย์       ประธาน อสม. ผู้ประสานงาน)
5. นางแหล่ การเพียร
เบอร์โทร 086-5817702 (นางสำลี กระเชียงรัมย์ ประธาน อสม. ผู้ประสานงาน)

โดยผ้าที่ทอส่วนใหญ่จะเป็นผ้า
– ผ้าฝ้าย ผ้าสไบ ผ่าสโร่ง ผ้าซิ่น ผ้ามัดหมี่ (ขายเป็นผืน) ผืนละ 2 เมตร ราคา 220 – 600 บาท

– รองลงมาเป็นผ้าไหมหางกระรอก (ขายเป็นผืน) ผืนละ 2 เมตร ราคา 2,000 – 2,500 บาท

– และผ้าไหมมัดหมี่ (ขายเป็นผืน) ผืนละ 2 เมตร ราคา 2,000 – 2,500 บาท

การรับทอผ้า
นางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม.) กล่าวว่า ในการรับทอผ้านั้นจะไม่รับค่าจ้างเป็นเงินจากคนจ้าง โดยคนจ้างจะนำไหมมาให้ทอ หากทอเสร็จแล้วจะแบ่งผ้ากันคนละครึ่งจากจำนวนผ้าที่ทอได้ทั้งหมด

ภาพถ่าย : กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิดีโอ : กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู