BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :MS04 การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสวายจีก

ชื่อเจ้าของบทความ นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

กระผม นายคฑาวุธ บุตรสุด MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 กระผมไม่สามารถลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เพราะอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง จึงต้องเฝ้าระวังกักตัว แต่ทั้งนี้ กระผมได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ  ให้ติดตามผ่านระบบออนไลน์ มีเนื้อหาต่อไปนี้
วาระการประชุมกิจกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2564
1. ประชุม คณะทำงาน
2. สมาชิกตัดเย็บเสื้อนำเสนองาน “เสื้อตามใจฉัน”
3. อบรม หัวข้อ การใช้ผ้าอัดกาว เพื่อสร้างความทรงตัว
4. สรุปกิจกรรม / ปิดประชุม
ปรับแต่งห้องประชุม ติดป้ายไวนิล พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบห้องประชุม

5. กิจกรรม “นักเล่านิทาน ให้สมาชิกเตรียมเนื้อหานิทานวิถีชุมชนบทฐานความพอเพียง”ตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่ละ 2-3 เรื่อง (อ้างอิงแหล่งข้อมูล)

6. กิจกรรม “เล่าเรื่องการแปรรูปผ้าของสมาชิกที่ตัวเองรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นผลงาน และจำนวนรายได้” และบอกแนวทางว่าจะนำผลผลิตไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร

7. เรื่องอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะผู้ปฏิบัติในหลักสูตร ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเนื้อหาตามระเบียบที่แนบข้างต้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในกิจกรรมได้รับเกียติจากอาจารย์อุดม อาญาเมือง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวตำนานของตำบลสวายจีก อาจารย์อุดม อาญาเมืองได้ถ่ายทอดบทเพลงและเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบ้านสวายจีก

สวายจีก เป็นหมู่บ้านๆหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีผู้กล่าวว่า เดิมทีก่อนจะมาเป็นสวายจีก มาจากหนองน้ำทั้งสองเป็นชื่อหมู่บ้าน คือ ตะเปียงสวาย (หนองมะม่วง) และ ตะเปียงเจก (หนองกล้วย) เรียกมาเรื่อยๆโดยมีข้อสันนิฐานว่า คำว่า สวายจีก เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) สวาย แปลว่า มะม่วง ส่วนคำว่า จีก นั้น มาจากคำว่า เจก ซึ่งแปลว่า กล้วย รวมเรียกว่า มะม่วงกล้วย ซึ่ง สันนิฐานว่า ในท้องถิ่นแห่งนี้มีมะม่วงพันธุ์นี้อยู่ ชาวบ้านสวายจีก มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อพยพมาจาก จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ทางทิศตะวันออก ส่วนอีกกลุ่มอพยพมาจาก จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน และในอีกตำนานหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า มีบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายสวาย กับ นางเจก ได้อพยพมาจากบ้านสังขะ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากที่นักโบราณคดีได้ศึกษาจากศิลาทราย พบว่า เป็นชุมชนที่อพยพมาจากขอมหรือเขมร ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังปราสาทหินพิมาย
บทเพลง : สวายจีกบ้านฉัน
ประพันธ์โดย คุณปิติ คะนัยรัมย์
″ สวายจีก สวายจีกบ้านฉัน จากการบอกกล่าวเล่าขาน สวายจีกนั้นเกิดมานานหลายปี ฉันรักบ้านของฉัน ฉันรักมานาน ก็เพราะว่าบ้านฉันดี สวายจีก อุดมสมบูรณ์ เนื้อละมุน ข้าวปลามากมี พืชพันธุ์ ธัญญาหาร เทวสถาน ภูมิบ้านดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี ฉันรักสวายจีกบ้านฉัน ทุกคนยึดมั่นรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยิ้มรวยระรื่น ไพเราะวจี ฉันรักบ้านของฉันเต็มที่ ประกาศศักดิ์ศรี ฝากเพลงลอยลม สวายจีก รุ่งเรืองเจริญงดงามเหลือเกิน ขอเชิญชื่นชม หาใดเทียบเทียมสิ่งนี้ น้ำใจไมตรี น้องพี่เกลียวกลม บ้านเมืองเป็นของพวกเรา ประสานกันเข้าให้โลกนิยม″

อีกหนึ่งกิจกรรมคือ. การอบรม หัวข้อ การใช้ผ้าอัดกาว เพื่อสร้างความทรงตัว กิจกรรมเสื้อตามใจฉัน ได้รับเกียติจาก คุณจิต ชัยสุวรรณ และ คุณปรารถนา อาญาเมือง ในการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดเย็บ.และวิธีการต่างๆ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านได้นำเสนอเสื้อที่สมาชิกได้ออกแบบเอง

การปฏิบัติในเดือนนี้.กระผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะทำงาน ประจำหลักสูตรทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ ในเรื่องข้อมูลและการเก็บภาพผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงภาระงานและการทำงานด้านต่างๆ

อื่นๆ

เมนู