• สรุปผลการวิเคราะห์รายพื้นที่

ของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รูปแบบการท่องเที่ยว

    ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโบราณ

    ทำบุญไหว้พระเพื่ความเป็นศิริมงคล และชมสถาปัตยกรรมโบราณในวัดหนองปรือ

    ทำบุญไหว้พระเพื่ความเป็นศิริมงคล และชมสถาปัตยกรรมโบราณในวัดโพธิ์ทอง

     ท่องเที่ยวถ่ายรูปเชิงธรรมชาติและคาเฟ่

​    วัวแดงคาเฟ่

​    อ่งเก็บน้ำโคกตาสิงห์

​    ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านใหม่

    ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ วิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทอผ้าไหมพื้นบ้าน

ลูกประคบสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

​    การตีเหล็ก

 

    Adventure

​    ชมอ่างเก็บน้ำโคกตาสิงห์และเดินป่าชมธารน้ำบ้านโคกตาสิงห์ ซึ่งไหลมาจากภูเขาไฟกระโดง

Social Recognition

        หมู่ 1 บ้านสวายจีก  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

        หมู่ 2 บ้านสวายจีก  สถาปัตยกรรมโบราณในวัดโพธิ์ทอง ผลิตข้าวกล้องซ้อมมือ

        หมู่ 3 บ้านหนองปรือ สถาปัตยกรรมโบราณในวัดหนองปรือ

        หมู่ 4 บ้านใหม่ การทอผ้าไหมพื้นบ้าน สมุนไพรลูกประคบ การตีเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

        หมู่ 10 บ้านฝ้าย การตีเหล็ก การเลี้ยงไหม

        หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก วัวแดงคาเฟ่

        หมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์ อ่างเก็บน้ำโคกตาสิงห์ วัดโคกตาสิงห์

       หมู่ 14 บ้านสวายจีก ขนมจีนเจ้เล็ก ปลาร้าป้าวาด

Pain Point

       1. กิจกรรมการท่องเที่ยวบางอย่าง อาจไม่มีตลอดปีฤดูกาล ควรพัฒนาสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน

       2. ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและการท่องเที่ยว อาจมีการแยกส่วนกันอยู่ ควรปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เกิด การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อกัน เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างครอบคลุม

       3. ในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ ควรมีการบอกรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือลักษณะเด่นของสินค้าหรือสถานที่ เช่น การทอผ้าพื้นบ้าน มีการนำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ที่ตัดเย็บจากผ้าทอของพื้นที่

       4. การพัฒนาคนในพื้นที่ ให้มีทักษะ มีความพร้อม ให้การต้อนรับและนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว

       5. ความพร้อมของเส้นทางการท่องเที่ยว

      6. ความพร้อมของกิจกรรมต่างๆในชุมชน ที่มีมาตรฐาน ในการต้อนรับ

https://youtu.be/VldwlQADkD8

 

อื่นๆ

เมนู